tìm kiếm
Ngành du lịch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ Blockchain trong CMCN 4.0

Ngành du lịch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ Blockchain trong CMCN 4.0

04/11/2015 09:22:12

Ngành du lịch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ Blockchain trong CMCN 4.0