tìm kiếm

Trang nhất > Chính trị

Thứ Sáu, 22/06/2018 | 21:22:27 GMT+7
Lan tỏa cách làm hay, kinh nghiệm quý khi học tập đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 15/3, tại tỉnh Lào Cai, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị giao ban các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh."

15/03/2017 15:10:00
Lan tỏa cách làm hay, kinh nghiệm quý khi học tập đạo đức Hồ Chí Minh - 1
Quang cảnh buổi làm việc. (Nguồn: Báo Lào Cai)

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng ông Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao việc nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã được chia sẻ, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn các tỉnh trong thời gian tới. 

Một số địa phương lựa chọn những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc, tổ chức đối thoại với dân để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết cũng như xác định nhiệm vụ đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tỉnh Tuyên Quang lựa chọn nội dung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư là khâu đột phá trong năm 2017 đồng thời là nội dung học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Hà Nội lựa chọn chủ đề "Kỷ cương hành chính" là nội dung học tập Chỉ thị 05 cho năm 2017. Thành phố ban hành các quy tắc ứng xử cho đội ngũ công chức thành phố, thành lập ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo. Đến nay sau 2 tháng thực hiện về cơ bản những khiếu kiện lớn và lâu dài đã được tập trung giải quyết... 

Công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 tại Lào Cai đã được các địa phương đơn vị thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Việc biểu dương khen thưởng nhân rộng điển hình tiên tiến đã triển khai thực hiện ở các địa phương, cơ quan, đơn vị bằng hình thức tôn vinh trên sân khấu tại hội nghị sơ, tổng kết ghi danh vào sổ, biểu dương tại các cuộc họp chi bộ, cơ quan đoàn thể.

Nhiều địa phương tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nội dung vào sinh hoạt hàng tháng của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị như các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Lai Châu, Nam Định... qua việc đăng ký “làm theo Bác” của mỗi cá nhân và kể những câu chuyện về Bác, sinh hoạt chuyên đề hoặc chiếu phim tư liệu...

Các địa phương cũng đã chú trọng đến công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 qua các phương tiện thông tin đại chúng, giới thiệu những gương điển hình làm theo gương Bác; duy trì, tổ chức giải thưởng cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh."

Tại hội nghị, nhiều đại biểu kiến nghị Trung ương sớm có hướng dẫn cụ thể về nội dung các chuyên đề hằng năm; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo để các tỉnh, thành lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao những đơn vị, tỉnh, thành có nhiều sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị 05, không chỉ tuyên truyền “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho các cán bộ cơ quan đơn vị mà còn sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Đặc biệt biểu dương những địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ thị và giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân. 

Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu trong thời gian tới, các địa phương khu vực phía Bắc cần tiếp tục tổ chức tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Bên cạnh đó, các đơn vị địa phương cần tập trung phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác. 

Việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 cần gắn với tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sức thuyết phục./.

(Vietnam+)