tìm kiếm

Trang nhất > Kinh tế

Chủ Nhật, 26/05/2019 | 18:34:12 GMT+7
Kế hoạch thực hiện Đề án Quản lý rừng bền vững

Theo đó toàn bộ các ban quản lý rừng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; tổ chức kinh tế, doanh nghiệp quản lý rừng, hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững với diện tích khoảng 7.200.000 ha. Công nhận các loại chứng chỉ rừng hợp pháp của các hệ thống chứng rừng trong nước và quốc tế trong hoạt động đánh giá và cấp chứng chỉ rừng tại Việt Nam

03/12/2018 10:02:00

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Quyết định số 4691/QĐ-BNN-TCLN về Kế hoạch thực hiện Đề án Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.

Theo đó toàn bộ các ban quản lý rừng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; tổ chức kinh tế, doanh nghiệp quản lý rừng, hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững với diện tích khoảng 7.200.000 ha. Công nhận các loại chứng chỉ rừng hợp pháp của các hệ thống chứng rừng trong nước và quốc tế trong hoạt động đánh giá và cấp chứng chỉ rừng tại Việt Nam; Hình thành được tổ chức trong nước đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn để cấp chứng chỉ rừng theo quy định của Việt Nam và của các tổ chức chứng chỉ rừng quốc tế; Duy trì toàn bộ diện tích rừng hiện đã được cấp chứng chỉ là 235.000 ha ; 88.000 ha rừng tự nhiên; 147.000 ha rừng trồng; Giai đoạn từ năm 2018- 2020 tổ chức cấp chứng chỉ rừng cho 300.000 ha rừng trồng sản xuất, phòng hộ của các tổ chức, hộ gia đình và ban quản lý rừng phòng hộ; giai đoạn từ năm 2021-2030: tổ chức cấp chứng chỉ rừng cho 1.000.000 ha rừng trồng sản xuất, phòng hộ của các tổ chức, hộ gia đình và các ban quản lý rừng phòng hộ.

Kế hoạch thực hiện Đề án Quản lý rừng bền vững - 1

Về mục tiêu quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái và các giá trị dịch vụ môi trường rừng; thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng ở Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong nước và thế giới về nguồn gốc gỗ hợp pháp; Tạo được nguồn nguyên liệu từ gỗ rừng trồng trong các khu rừng thực hiện quản lý rừng bền vững, đáp ứng tối thiểu được khoảng 80% cho nhu cầu sản xuất sản phẩm gỗ xuất khẩu; Nâng cao giá trị gỗ rừng trồng, góp phần xóa đói giảm nghèo đối với người làm nghề rừng và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành Lâm nghiệp.

Qua đó Xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, tài liệu hướng dẫn thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng bao gồm Thông tư quy định về Quản lý rừng bền vững; tiêu chí, điều kiện chuyên môn đối với đội ngũ chuyên gia đánh giá cấp chứng chỉ rừng của Việt Nam. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn xây dựng phương án quản lý rừng bền vững, trình tự, thủ tục lập hồ sơ, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững cho các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng và một số chủ rừng là tổ chức với số học viên khoảng 1.180 người. Tổng hợp, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; xây dựng mạng lưới quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng cụ thể đến từng tỉnh, thành phố và cả nước. Xây dựng các mô hình quản lý rừng bền vững gắn với cấp chứng chỉ rừng tại một số địa phương nhằm mục đích là nơi thăm quan, học tập phục vụ công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho các đối tượng là cán bộ chuyên môn, chủ rừng; đồng thời là hiện trường để thực hiện đánh giá thử nghiệm các tiêu chí quản lý rừng bền vững của Việt Nam, cụ thể:

Hỗ trợ chủ rừng thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi và hướng dẫn thực hiện các công việc: xây dựng phương án quản lý rừng bền vững trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện việc quản lý, sử dụng dụng rừng đạt tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững; Hoàn thành các thủ tục đăng ký cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững cho 04 mô hình quản lý rừng bền vững gắn với cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững với diện tích khoảng 10.000 ha, trong đó: Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân hoặc nhóm hộ gia đình, cá nhân liên kết với quy mô khoảng 2.000 ha; chủ rừng là công ty lâm nghiệp có rừng trồng sản xuất với quy mô khoảng 3.000ha; chủ rừng là doanh nghiệp có vườn cây cao su với quy mô khoảng 2.000ha; chủ rừng thực hiện quản lý rừng bền vững liên kết tổ chức sản xuất theo chuỗi gắn với doanh nghiệp chế biến gỗ có quy mô khoảng 3.000 ha. Thiết lập mạng lưới thông tin tuyên truyền về hoạt động quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng trong nước và quốc tế, bao gồm xây dựng website về quản lý rừng bền vững, cơ sở dữ liệu về quản lý rừng bền vững; Phổ biến và tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin về ý nghĩa, tầm quan trọng và các hoạt động về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; quảng bá hệ thống chứng chỉ rừng tới các hiệp hội, doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu trong nước và quốc tế.

Thành lập hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia, bao gồm thành lập Văn phòng chứng chỉ rừng quốc gia; xây dựng, đào tạo nhân lực về tư vấn đánh giá, cấp chứng chỉ rừng; hợp tác quốc tế với Chương trình chứng nhận chứng chỉ rừng để triển khai cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững của Việt Nam./.

Công Đảo