tìm kiếm

Trang nhất > Kinh tế

Thứ Bảy, 29/02/2020 | 20:08:24 GMT+7
Hoàn thiện các chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện

Theo đó rà soát, hoàn thiện chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện, cũng như hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó bao gồm nghiên cứu sửa đổi, bổ sung của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng đối với tất cả các dự án thủy lợi.

30/10/2019 14:57:00

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Quyết định số 1457/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Rà soát và hoàn thiện các chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện". Theo đó rà soát, hoàn thiện chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện, cũng như hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó bao gồm nghiên cứu sửa đổi, bổ sung của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng đối với tất cả các dự án thủy lợi, thủy điện riêng chính sách hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư chỉ nghiên cứu áp dụng đối với các dự án thủy lợi, thủy điện đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau năm 2006, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định nhằm hỗ trợ người dân tái định cư ổn định đời sống và phát triển sản xuất tại nơi ở mới. Đồng thời điều tra, khảo sát, tổng hợp các tồn tại, hạn chế và vướng mắc trong thực tiễn đối với các vấn đề liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và sau tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện để hoàn thiện các chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện phù hợp với thực tiễn.

Hoàn thiện các chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện - 1

Ảnh minh họa

Thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về đảm bảo ổn định đời sống cho người dân tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện nhằm giải quyết thực tiễn tất yếu các vấn đề đang tồn tại, hạn chế và sẽ tiếp tục diễn ra; tăng cường vai trò quản lý Nhà nước về lĩnh vực di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện. Góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân phải di dời, tái định cư đi nơi khác khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện và các bên có liên quan khi thực hiện các công trình thủy lợi, thủy điện; Nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng chính sách cũng như thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để nhận diện, xây dựng, hoàn thiện chính sách về di dân, tái định cư theo nguyên tắc đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, minh bạch.

Cụ thể đến năm 2020 thực hiện Chính sách an sinh xã hội giúp người dân tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội; đối với thành viên hộ tái định cư là hộ nghèo đa chiều thiếu hụt ít nhất 01 chỉ số về giáo dục trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em được thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục, đào tạo như đối với thành viên hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập. Đối với thành viên hộ tái định cư là hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản khác được thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục, đào tạo như đối với thành viên hộ cận nghèo; hỗ trợ về bảo hiểm y tế; hỗ trợ về nước sinh hoạt; hỗ trợ về vệ sinh (nhà tiêu hợp vệ sinh); hỗ trợ về thông tin; Cùng các chính sách hỗ trợ giảm nghèo khác; các chính sách hiện hành khác: Hộ nghèo thiếu hụt đa chiều được hưởng chính sách hỗ trợ như đối với hộ cận nghèo. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ pháp lý và các chính sách khác đối với hộ nghèo là dân tộc thiểu số, vùng miền núi, huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Đối với chính sách hỗ trợ về phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo./.

Công Đảo