tìm kiếm

Trang nhất > Kinh tế

Thứ Ba, 07/07/2020 | 15:31:00 GMT+7
Đổi mới phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 264/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

05/08/2019 10:14:00

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 264/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo đó thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh và đánh giá cao những nỗ lực trong thời gian qua của Thường trực các Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực, nỗ lực triển khai các nội dung theo kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002, sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị và tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đổi mới phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã - 1

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tiếp tục bám sát kế hoạch tổng kết tại Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết. Đối với các Bộ, ngành, địa phương chưa tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản đôn đốc khẩn trương tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết; chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cơ quan liên quan tổng hợp các tập thể, cá nhân có thành tích báo cáo Thủ tướng Chính phủ để đề xuất khen thưởng trong Hội nghị toàn quốc theo quy định.

Đối với  Bộ Tài chính bố trí kinh phí cho hoạt động tổng kết Nghị quyết trên cơ sở dự toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng lại. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, cơ quan có liên quan chuẩn bị và chủ trì tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX đối với khu vực hợp tác xã phi nông nghiệp trong tháng 9 năm 2019;  Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ, ngành liên quan hoàn thiện số liệu sách trắng về hợp tác xã; Hoàn thành các báo cáo chuyên đề tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX báo cáo xây dựng mô hình hợp tác xã, kinh nghiệm quốc tế, chính sách và dịch vụ công; các báo cáo và chuyên đề được giao trong Quyết định 212/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 02 năm 2019; Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lễ Tôn vinh hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc. Hoàn thiện các kết luận của Diễn đàn pháp lý khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành và địa phương tổ chức triển lãm khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Phó thủ tướng cơ bản đồng ý chủ trương công tác chuẩn bị, dự kiến lịch tổ chức và các sự kiện bên lề của các Hội nghị vùng và Hội nghị toàn quốc về tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Trên cơ sở đó, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kịch bản chi tiết, có kế hoạch và lộ trình cụ thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo tài liệu, tham luận, truyền thông, họp báo, xây dựng phim tài liệu, phóng sự, công tác thi đua khen thưởng; thống nhất có triển lãm Chương trình OCOP tại Hội nghị tổng kết và các hội nghị chuyên đề. Đồng ý thời điểm tổ chức Hội nghị toàn quốc theo hình thức tập trung tại tỉnh Nam Định trong tháng 12 năm 2019 và các hoạt động bên lề Hội thảo chuyên đề, tổ chức thăm quan thực tế, triển lãm OCOP.... Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định xây dựng kế hoạch tổ chức cụ thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo. Hệ thống sản phẩm của Hội nghị tổng kết toàn quốc phải bao gồm: Dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình của Thủ tướng Chính phủ; khung khổ của Chương trình nông thôn mới sau 2020, khung kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025; các đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách, ban hành bộ tiêu chí mới chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu, làm rõ chỉ tiêu nông thôn mới không chỉ là xã, mà cả thôn, bản/huyện và tỉnh; khung khổ bộ chính sách, định hướng xây dựng Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020, hệ thống bộ máy tổ chức Văn phòng điều phối các cấp, năm 2020 sẽ tập trung xây dựng khung khổ Chương trình để sang năm 2021 có đủ cơ sở pháp lý triển khai.

Phó thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các Bộ, ngành có liên quan làm tốt công tác truyền thông về Hội nghị, các chuỗi sự kiện và hoạt động gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình; phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020 gắn với Hội nghị tổng kết toàn quốc. Đôn đốc các địa phương tiến hành tổng kết đảm bảo chất lượng và tiến độ; biểu dương tỉnh Lâm Đồng là địa phương đầu tiên của cả nước đã sớm hoàn thành tổng kết ở cấp huyện, xã và tổ chức hội nghị của tỉnh trong tháng 7 năm 2019./.

Công Đảo