tìm kiếm

Trang nhất > Kinh tế

Thứ Năm, 12/12/2019 | 04:56:07 GMT+7
Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp

Theo đó Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành liên quan chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp (DN) nhà nước.

19/07/2019 15:18:00

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 249/TB về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành liên quan chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp (DN) nhà nước.

Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp - 1

Ảnh minh họa

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã bán cổ phần lần đầu tại 6 doanh nghiệp, thu về 562,707 tỷ đồng; thoái vốn tại 30 doanh nghiệp, thu về 4.589,335 tỷ đồng, gấp 1,82 lần giá trị sổ sách. Lũy kế từ năm 2016 đến nay, cả nước đã cổ phần hóa 162 doanh nghiệp với tổng quy mô vốn nhà nước được xác định lại đạt 205.433,2 tỷ đồng, bằng 108 % tổng giá trị phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa cả giai đoạn 2011-2015; tổng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn đạt 218.255,691 tỷ đồng gấp 2,8 lần tổng thu từ cổ phần hóa, thoái vốn của cả giai đoạn 2011-2015; số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn chuyển Ngân sách Nhà nước để đáp ứng nhu cầu của kế hoạch đầu tư công trung hạn theo Nghị quyết của Quốc hội đạt 185.000/250.000 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch của cả giai đoạn 2016-2020. Công tác cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh không cần thiết, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp đạt được kết quả tích cực. Từ năm 2018 đến hết 6/2019, các Bộ, cơ quan đã trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền 50 văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm 3.425/6.191 điều kiện kinh doanh (đạt 110,6%), 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành (đạt 136,5%), giúp tiết kiệm gần 18 triệu ngày công/năm, tương đương gần 6.300 tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế cần được rút kinh nghiệm và khắc phục trong thời gian tới. Tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn chậm so với kế hoạch đề ra. Một số Bộ, ngành, địa phương phản ánh còn gặp vướng mắc, khó khăn trong quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn do việc rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn để tháo gỡ chưa kịp thời.

Việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu về SCIC; đăng ký giao dịch, niêm yết trên sàn chứng khoán; quyết toán bàn giao sang công ty cổ phần của các doanh nghiệp cổ phần hóa; chấp hành chế độ báo cáo chưa được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Việc phê duyệt phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của các Bộ, ngành, địa phương và triển khai Đề án cơ cấu lại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã được Thủ tướng phê duyệt chậm, đặc biệt là nội dung thoái vốn, cổ phần hóa. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới cao nhưng cũng còn nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, khả năng cạnh tranh yếu, hoạt động chưa hiệu quả, phải giải thể, phá sản.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn trong giai đoạn này có quy mô lớn, phức tạp về tài chính, đất đai nhiều, phạm vi hoạt động rộng nên việc xử lý tài chính, phê duyệt phương án sử dụng đất, xác định giá trị doanh nghiệp, bán cổ phần lần đầu gặp nhiều khó khăn, thời gian kéo dài; các quy định về cổ phần hóa, thoái vốn mới được ban hành theo hướng ngày càng chặt chẽ, công khai, minh bạch, bảo đảm tối đa lợi ích của Nhà nước, quy trình thực hiện dài hơn ... nên cần nhiều thời gian triển khai thực hiện. Việc rà soát, xác lập hồ sơ pháp lý, cho ý kiến, phê duyệt phương án sử dụng đất mất nhiều thời gian so với quy định. Môi trường kinh doanh còn rào cản đối với phát triển kinh tế tư nhân; pháp luật còn chồng chéo, chưa thống nhất, việc triển khai chính sách còn chậm; khả năng tiếp cận các nguồn lực để phục vụ cho phát triển sản xuất kinh doanh khó khăn; chi phí chính thức và không chính thức còn cao.

Về 6 tháng cuối năm 2019 Phó thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát toàn diện các văn bản pháp luật liên quan để ban hành hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc khó khăn theo thẩm quyền, bảo đảm rõ ràng, minh bạch, khả thi trong triển khai thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức tốt Hội nghị “Vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong liên kết và đổi mới sáng tạo” do Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp đã IPO đủ điều kiện thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán; công bố công khai, xử lý trách nhiệm đối với việc chậm, không niêm yết, đăng ký giao dịch đối với các doanh nghiệp đủ điều kiện, cụ thể hóa trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan; đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc cung cấp thông tin của các doanh nghiệp nhà nước theo quy định, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý trách nhiệm đối với các lãnh đạo doanh nghiệp vi phạm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong trước ngày 15 tháng 8 năm 2019. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động để thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được giao. Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo, hoàn thành cổ phần hóa Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, xử lý vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa Tổng công ty Phát triển nhà và Đô thị; rà soát, chuyển giao về SCIC các doanh nghiệp chưa hoàn thành thoái vốn theo đúng quy định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai theo đúng tiến độ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và chủ động tháo gỡ khóa khăn vướng mắc trong quá trình cổ phần hóa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định. UBND các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh và các địa phương đẩy nhanh tiến độ việc cho ý kiến, phê duyệt phương án sử dụng đất của các doanh nghiệp cổ phần hóa trực thuộc, doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa có đất đai nằm trên địa bàn; triển khai các công việc cần thiết để triển khai ngay kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn điều chỉnh.

UBND thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng - Trưởng Ban Chỉ đạo tại văn bản số 1211/VPCP-ĐMDN ngày 13/5/2019 về một số kiến nghị khi sắp xếp doanh nghiệp nhà nước. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo lập danh mục các công việc, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng - Trưởng Ban Chỉ đạo đã giao cho các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị để thường xuyên đôn đốc việc triển khai thực hiện. Đề nghị Tổ Công tác của Thủ tướng, trong Quý III năm 2019, kiểm tra việc thực hiện của các Bộ, ngành, địa phương đối với các kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác thông tin truyền thông, minh bạch công khai các thông tin, nhất là trách nhiệm giải trình của các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong việc không thực hiện nghiêm túc, chậm trễ đối với các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tạo đồng thuận trong quá trình triển khai./.

Công Đảo