tìm kiếm

Trang nhất > Kinh tế

Thứ Ba, 19/06/2018 | 09:45:35 GMT+7
Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Nghị định này quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục xác định giá giao dịch liên kết; nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá của giao dịch liên kết và kê khai nộp thuế; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý, kiểm tra, thanh tra thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết.

20/03/2017 22:03:00

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP : Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Nghị định này quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục xác định giá giao dịch liên kết; nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá của giao dịch liên kết và kê khai nộp thuế; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý, kiểm tra, thanh tra thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết.

 Các giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này là các giao dịch phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế có quan hệ liên kết theo quy định trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Về nguyên tắc áp dụng: người nộp thuế có giao dịch liên kết phải thực hiện kê khai các giao dịch liên kết; loại trừ các yếu tố làm giảm nghĩa vụ thuế do quan hệ liên kết chi phối, tác động để xác định nghĩa vụ thuế đối với các giao dịch liên kết tương đương với các giao dịch độc lập có cùng điều kiện.

 Cơ quan thuế thực hiện quản lý, kiểm tra, thanh tra đối với giá giao dịch liên kết của người nộp thuế theo nguyên tắc giao dịch độc lập và bản chất quyết định hình thức để không công nhận các giao dịch liên kết làm giảm nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước và thực hiện điều chỉnh giá giao dịch liên kết để xác định đúng nghĩa vụ thuế quy định tại Nghị định này.

 Nguyên tắc giao dịch độc lập được áp dụng theo nguyên tắc giao dịch giữa các bên độc lập, không có quan hệ liên kết tại các Hiệp định thuế có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết - 1

Nghị định cũng đưa ra các quy định cụ thể như: các bên có quan hệ liên kết; phân tích so sánh, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập để so sánh;  xác định giá giao dịch liên kết ; các phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kết; xác định chi phí để tính thuế trong một số trường hợp cụ thể đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết đặc thù; cơ sở dữ liệu sử dụng trong kê khai, xác định, quản lý giá giao dịch liên kết; quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết; các trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2017./.

Công Đảo