tìm kiếm

Trang nhất > Thời sự

Thứ Ba, 22/05/2018 | 20:47:36 GMT+7
Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Theo đó Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

16/03/2017 05:22:00

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

Theo đó Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP  ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Trong đó quy định về việc xác định loại đất; xác nhận nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 30 Điều 3 của Luật đất đai; Quy định về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra, đánh giá đất đai; điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng hệ thống thông tin đất đai; Về quy hoạch sử dụng đất trong quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; Việc thu hồi đất đối với trường hợp không thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất; thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Nghị định này cũng quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất; cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê, đất thuê lại trả tiền thuê đất hàng năm; điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư không phải là dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê.

Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai - 1

Việc sử dụng đất đối với trường hợp mua, bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần trong doanh nghiệp; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, xử lý quyền sử dụng đất đang cho thuê, đang thế chấp khi Nhà nước thu hồi đất, sử dụng đất của tổ chức kinh tế đo nhận chuyển, nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư, sử dụng đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất, quy định diện tích tối thiểu được tách thửa, sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp do được bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trước ngày 01 tháng 10 năm 2009, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đấtđể thực hiện dự án đầu tư, đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề, đất có mặt nước chuyên dùng là hồ thủy điện, hồ thủy lợi, thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, trình tự, thủ tục xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận, trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo, trình tự, thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp sử dụng đất thông qua nhận quyền sửdụng đất để sản xuất, kinh doanh, trình tự, thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp hộ giađình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp, thời hiệu giải quyết tranh chấp lần hai và hiệu lực thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, xử lý việc áp dụng điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; chế độ quản lý, sử dụng đất, thẩm quyền điều chỉnh quyếtđịnh của Thủ tướng Chính phủ về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày Luật đấtđai có hiệu lực thi hành, trách nhiệm tổ chức xácđịnh giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất,

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Đối với bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng đã nộp tiền để được sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất, xử lý tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, chi phí đầu tư vào đất còn lại, tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất, xử lý tiền thuê đất còn lại cho người được Nhà nước cho thuê trảtiền thuê đất hàng năm mà đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm khi Nhà nước thu hồi đất, xử lý về tài sản do Nhà nước giao quản lý khi thu hồi đất và trường hợp tổ chức thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 3 năm 2017./.

Công Đảo