tìm kiếm
Cần có cơ chế chia sẻ rủi ro giữa nhà nước và nhà đầu tư trong hình thức đối tác PPP

Cần có cơ chế chia sẻ rủi ro giữa nhà nước và nhà đầu tư trong hình thức đối tác PPP

04/11/2015 09:22:12

Cần có cơ chế chia sẻ rủi ro giữa nhà nước và nhà đầu tư trong hình thức đối tác PPP