tìm kiếm

Trang nhất > Kinh tế

Thứ Bảy, 28/03/2020 | 20:20:59 GMT+7
Bộ Xây chỉ thị về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020

Bộ Xây dưng vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-BXD về thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng năm 2020 và kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 của ngành Xây dựng. Theo đó Bộ Xây dựng quán triệt tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị và của ngành Xây dựng.

25/03/2020 09:21:00

Bộ Xây dưng vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-BXD về thực hiện  thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng năm 2020 và kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 của ngành Xây dựng. Theo đó Bộ Xây dựng quán triệt tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị và của ngành Xây dựng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trọng tâm: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Ngành Xây dựng chung sức xây dựng xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Xây dựng thực hiện văn hóa công sở”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tổ chức tốt hơn điều kiện sống và làm việc cho công nhân, viên chức ngành Xây dựng”, “Đảm bảo chất lượng công trình xây dựng”, “Đảm bảo vệ sinh - an toàn lao động”... do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng tổ chức, phát động. Nội dung các phong trào thi đua cần cụ thể, thiết thực với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, tập trung vào việc giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, yếu kém để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời rà soát, đề xuất các giải pháp cụ thể để xây dựng hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật về xây dựng theo hướng đồng bộ, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống công cụ để quản lý, kiểm soát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả các hoạt động đầu tư xây dựng.

Bộ Xây chỉ thị về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020  - 1

Ảnh minh họa

Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng; Đề án tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của toàn Ngành. Huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển các đô thị lớn làm động lực tăng trưởng của từng vùng và cả nước; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai trong các hoạt động xây dựng. Tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy tinh giản, hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng.

 Thực hiện tốt công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các dự án đầu tư công. Quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích nguồn vốn ngân sách được giao; tăng cường công tác thông tin và truyền thông; phối hợp với các báo, đài Trung ương tăng cường tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Mở các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng để giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực quản lý của Ngành.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Xây dựng lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, động viên CBCCVCLĐ hăng hái thi đua, lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của Ngành và của đất nước. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tiến hành tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đợt thi đua cao điểm. Kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt, các mô hình mới, nhân tố mới tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Thực hiện công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, người trực tiếp sản xuất, lao động, công tác. Quan tâm khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản..., ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp. Bố trí, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất chính trị, có năng lực, tinh thần trách nhiệm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ./.

Minh Tuệ