tìm kiếm

Trang nhất > Kinh tế

Thứ Tư, 24/04/2019 | 02:28:53 GMT+7
Bộ Tài chính được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 67 về khai thác thông tin về tài sản công của cả nước trong Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia. Các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh khai thác thông tin tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong CSDL quốc gia.

15/08/2018 15:25:00

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 67 về khai thác thông tin về tài sản công của cả nước trong Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia. Các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh khai thác thông tin tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong CSDL quốc gia.

Theo đó Bộ Tài chính có trách nhiệm: Quản lý, vận hành và đảm bảo hạ tầng kỹ thuật cho hoạt động thông suốt của hệ thống; Đảm bảo an ninh, an toàn về mặt kỹ thuật, lưu trữ và bảo mật Cơ sở dữ liệu quốc gia được đặt tại Bộ Tài chính; Hướng dẫn xử lý các vấn đề về kỹ thuật phát sinh trong quá trình sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia; chia sẻ thông tin về dữ liệu tài sản kịp thời, chính xác để các cơ quan, tổ chức, đơn vị khai thác, sử dụng có hiệu quả; bảo mật các thông tin được chia sẻ; hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị trong việc triển khai kết nối; giải thích, làm rõ các nội dung liên quan đến các tài liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia khi có yêu cầu; cập nhật tài liệu và thông báo cho các bên liên quan khi có sự thay đổi các thông tin kết nối; Phát triển hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm đáp ứng sự thay đổi về công nghệ và thay đổi yêu cầu nghiệp vụ; Đảm bảo tính chính xác của mã QHNS và mã ĐKTS sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu đồng bộ sang Cơ sở dữ liệu quốc gia; Tổng hợp nhu cầu cấp, thay đổi, thu hồi chứng thư số gửi Ban Cơ yếu Chính phủ; thực hiện bàn giao chứng thư số cho cán bộ quản trị.

Bộ Tài chính được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia - 1

 Cơ quan quản lý công nghệ thông tin của Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: Đảm bảo các điều kiện vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định tại Điều 4 Thông tư này; Thực hiện các quy định về kết nối được quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan; Tuân thủ các tài liệu kỹ thuật của Cơ sở dữ liệu quốc gia khi xây dựng các hệ thống thông tin, triển khai kết nối; Thông báo, phản ánh về tình hình kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia với Bộ Tài chính.

Về khai thác, sử dụng thông tin: Bộ Tài chính được khai thác thông tin về tài sản công của cả nước trong Cơ sở dữ liệu quốc gia. Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền khai thác thông tin tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong Cơ sở dữ liệu quốc gia. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản kê khai trong Cơ sở dữ liệu quốc gia có quyền khai thác thông tin tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị và các đơn vị trực thuộc (nếu có) trong Cơ sở dữ liệu quốc gia. Việc phân quyền khai thác thông tin tài sản công cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 3 Điều này do Thủ trưởng cơ quan tài chính của Bộ, cơ quan trung ương, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định. Thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia được sử dụng theo quy định, sử dụng tài sản công. Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và sử dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia vào các mục đích được quy định./.

Công Đảo